Rational heterostructure stacking permits 23% wide-bandgap perovskite sun - ExploTec

Rational heterostructure stacking permits 23% wide-bandgap perovskite sun cells by means of side-reaction inhibition

Rational heterostructure stacking permits 23% wide-bandgap perovskite sun cells by means of side-reaction inhibition

Energy Environ. Sci., 2024, Accepted Manuscript
DOI: 10.1039/D4EE01547A, Paper
Tianyu Huang, Fan Xu, Jiangbin Hu, Jiang Wu, Shunde Li, Peng Chen, Xiaohan Jia, qiuyang Li, Haoming Yan, Yongqiang Ji, Deying Luo, dengke wang, Juntao Hu, Hao-Hsin Chen, zhangyuchang lu, hongyu Xu, Lei Li, Rui Sha, Qixuan Zhong, Xinyu Bai, M. Ibrahim Dar, Tinglu Song, Zikun Li, Xiaoyu Yang, Lichen Zhao, Zhenghong Lu, Qihuang Gong, Rui Zhu
Wide-bandgap (WBG) perovskite solar cells (PSCs) attract intensive attention because of their high tandem compatibility and versatile application scenarios. However, severe interfacial non-radiative recombination of mixed-ion WBG perovskite films was…
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
No Comments

Post a Comment